POLITIKA ZA BOJ PROTI PODKUPOVANJU IN KORUPCIJI

Podjetje Clinres Farmacija ne dopušča nikakršnih dejanj korupcije, pa naj jih storijo naši zaposleni, podizvajalci ali tretje osebe, ki delajo za ali v imenu podjetja Clinres Farmacija. Vse osebe, ki jih ta politika zajema, spoštujejo vse zakone, ki so relevantni v boju proti podkupovanju in korupciji v vseh pravnih redih, v katerih deluje podjetje Clinres Farmacija.

Podjetje Clinres Farmacija in vsi izvajalci nikoli ne smejo dati, obljubiti, da bodo dali, zahtevati ali sprejeti daril, gotovine, uslug ali česar koli vrednega komur koli ali od kogar koli – kar med drugim vključuje javne uslužbence, zdravstvene delavce, stranke, izvajalce in dobavitelje – da bi pridobili nepravično poslovno prednost, pridobili ali obdržali posel, nepravilno vplivali na sprejemanje odločitev ali vplivali na odločanje v procesu predpisovanja.

Politika podjetja Clinres Farmacije je:

  • poslovanje na način, ki je bil zasnovan tako, da vzdržuje kulturo iskrenosti in nasprotovanja goljufiji in korupciji,
  • vzdrževanje primernih strokovnih odnosov med vsemi osebami, vključno z javnimi uslužbenci, ne glede na to, ali so ti odnosi posredni ali neposredni,
  • upoštevanje vseh veljavnih protikorupcijskih zakonov,
  • zahtevanje od vseh svetovalcev, poslovnih partnerjev, strank in dobaviteljev, s katerimi sodeluje, da upoštevajo zakone in našo politiko,
  • izvajanje te politike s primernimi disciplinskimi ukrepi, ki so lahko tudi prenehanje delovnega razmerja ali pogodbe.

Podjetje Clinres Farmacija vodi popolne račune, dokumentacijo in evidenco, ki točno, nepristransko in dovolj podrobno odražajo vse transakcije, vključno z vsemi stroški, izplačili, prejemki in razporeditvijo finančnih sredstev. Od nas je zahtevano, da vodimo popolno in natančno evidenco vseh transakcij, v katere so vpleteni javni uslužbenci (ne glede na višino zneska), tako da sta namen in višina plačanih zneskov jasna. Vnos lažnih, zavajajočih ali izmišljenih podatkov v poslovne knjige in evidence podjetja Clinres Farmacija je kršitev zakona in Politike za boj proti podkupovanju in korupciji.
 

Politika podjetja Clinres Farmacija prepoveduje olajševalna plačila javnim uslužbencem povsod po svetu.
 
Dobrodelne donacije, politični prispevki in štipendije so skladni s postopki odobritve s strani podjetja. Vendar pa podjetje Clinres Farmacija ne plačuje prispevkov političnim strankam.
V določenih okoliščinah lahko podjetje Clinres Farmacija ponudi ali prejme rabate, popuste ali spodbude. Vsak tak program je izveden v skladu s Politiko za boj proti podkupovanju in korupciji in vsemi veljavnimi zakoni, vključno z relevantnimi zakoni proti korupciji.

Podjetje Clinres Farmacija pri izbiri ponudnikov in izvajalcev za sodelovanje izkazuje vso potrebno skrbnost in sprejema vse primerne varnostne ukrepe, da lahko zagotovi njihovo zavezanost k etičnim praksam. Zaposleni morajo zato slediti vsem relevantnim postopkom izbire ponudnikov in izvajalcev ter zagotoviti, da so ti seznanjeni s Politiko za boj proti podkupovanju in korupciji in da ravnajo v skladu z njo.

V nekaterih državah javni uslužbenci – zlasti zdravstveni delavci, zaposleni v javnih bolnišnicah – lahko sklepajo pogodbe o izvajanju storitev s podjetji zasebnega sektorja, kakršno je tudi podjetje Clinres Farmacija, poleg tega pa še vedno opravljajo svoje uradne dolžnosti.
Ker pa taka razmerja predstavljajo možna tveganja glede korupcije, podjetje Clinres Farmacija strogo sledi vsem veljavnim zahtevam pregledov in pogodb pred vstopom v tako razmerje.

Podjetje Clinres Farmacija in ponudniki ter izvajalci morajo spoštovati relevantne zakone proti korupciji pravnih redov, v katerih deluje podjetje Clinres Farmacija. V primeru nejasnosti glede zakonov, ki lahko veljajo v danih okoliščinah, se obrnite na kontaktno osebo podjetja Clinres Farmacija za boj proti podkupovanju in korupciji: kontaktirajte podjetje Clinres Farmacija po e-pošti : info@clinres.si ali po telefonu +386 01 426 95 70.
 
Kršitve te politike so nedopustne in so lahko razlog za takojšnjo prekinitev pogodbenega razmerja. Odgovornost vsake osebe je, da je pozorna na situacije, ki bi lahko nakazovale na potencialno kršitev te politike.