Politika zasebnosti

Splošna uredba o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, EU/2016/679), veljavna 25. maja 2018, določa vrsto pravil – dolžnosti poslovnih subjektov, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke, in pravice fizičnih oseb, katerih podatke se zbira in obdeluje. Na tej strani lahko preberete vse o svojih pravicah in posebnostih zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov v podjetju Clinres Farmacija.

Podjetje Clinres Farmacija k osebnim podatkom svojih partnerjev, zaposlenih in kupcev pristopa z vso pozornostjo, ki si jo zaslužijo, v skladu z vsemi relevantnimi slovenskimi in evropskimi zakonskimi predpisi in dobrimi praksami. Da bi lahko dohajali spremembe v kompleksnem poslovnem okolju, je podjetje vzpostavilo politiko upravljanja in varovanja osebnih podatkov ter implementiralo dokumentirane postopke, v katerih je to politiko vtkalo v vse svoje poslovne procese, v katerih se ti osebni podatki lahko pojavijo. V skladu s Splošno uredbo o zaščiti podatkov (EU 2016/679) podjetje Clinres Farmacija upošteva dejstvo, da so osebni podatki neodtujljiva osebna in zasebna last. Podjetje lastnikom podatkov ponuja preprosta, varna in dostopna orodja za ogled, preverjanje, spreminjanje ali zahtevo za izbris (kolikor je zakonsko dovoljeno) svojih osebnih podatkov, ki jih podjetje hrani ali drugače obdeluje.

Posebno pozornost namenimo informacijam, ki smo jih prejeli od naših poslovnih partnerjev – zdravstvenih ustanov, pristojnih nacionalnih organov, pogodbenih raziskovalnih organizacij in farmacevtskih podjetij, vključenih v klinična preskušanja.

Enostavnost elektronske izmenjave podatkov prek interneta in digitalne komunikacije smo prepoznali kot vseprisotne in lahko dostopne storitve, ki so potencialno zelo izpostavljene možnosti nenamerne ali zlonamerne izgube, spremembe ali kraje osebnih podatkov. Podjetje Clinres Farmacija sprejema prednosti, ki jih digitalni svet nudi poslovanju, hkrati pa se po najboljših močeh trudi, da:

 • prepreči pošiljanje osebnih podatkov večjemu številu prejemnikov, kot je nujno potrebno;
 • pri pošiljanju osebnih podatkov uporablja samo šifrirane kanale;
 • se izogiba shranjevanju več kopij, kot je nujno potrebno za vzdrževanje poslovanja in zaščito svojih partnerjev pred posledicami morebitne začasne izgube, ogrožene integritete in/ali nerazpoložljivosti podatkov;
 • preverja sposobnost svojih poslovnih partnerjev in ponudnikov storitev, da se pred uporabo njihovih storitev za shranjevanje ali obdelavo osebnih podatkov držijo istih pravilnikov in politik;
 • uporablja najsodobnejše preizkušene tehnologije za zaščito zbirk osebnih podatkov pred izgubo, ogrožanjem integritete, nenadzorovanimi spremembami, nepooblaščenim kopiranjem ali posredovanjem;
 • nenehno vzdržuje in krepi ozaveščenost vseh zaposlenih o dobrih praksah in zakonskih zahtevah glede varstva osebnih podatkov;
 • periodično preverja in izboljšuje delovanje svojega sistema varstva osebnih podatkov.

 VAŠE PRAVICE GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Pravica do obveščenosti
Kadar koli imate pravico zahtevati informacije o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo in v kakšen namen, kdo je upravljavec obdelave, kontaktni podatki uradnika za varstvo podatkov, katere kategorije osebnih podatkov se obdelujejo, v katerem obdobju se obdelujejo ali hranijo, kateri je vir pridobivanja vaših osebnih podatkov, kdo so vsi prejemniki vaših osebnih podatkov, kot tudi pravica do obveščenosti o vaših drugih pravicah, navedenih tukaj (pravica do dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave in ostalo).

Pravica do dostopa
Od podjetja Clinres Farmacija lahko kadar koli zahtevate in prejmete potrdilo, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo na vas, in ali imate dostop do teh podatkov ter informacije o:

 • namenu obdelave,
 • kategorijah osebnih podatkov v obdelavi;
 • prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim podatki razkriti ali jim bodo razkriti;
 • če je mogoče, obdobju, za katerega se podatki shranjujejo, oziroma merilih, po katerih je mogoče določiti to obdobje;
 • zmožnosti popravljanja ali brisanja osebnih podatkov ali omejitve obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ali pravice do ugovora zoper takšno obdelavo;
 • pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • če sami niste posredovali svojih osebnih podatkov, vseh dostopnih informacijah o njihovem izvoru;
 • morebitnem obstoju samodejnega oblikovanja profilov in odločanja.

Pravica do popravka
Od podjetja Clinres Farmacija lahko zahtevate in brez nepotrebnega odlašanja pridobite popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Pravico imate dopolniti nepopolne osebne podatke, med drugim tudi s predložitvijo dodatne izjave.

Pravica do izbrisa/pozabe
Pravico imate zahtevati, da se nemudoma izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na vas, če osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, če umaknete soglasje, na katerem temelji obdelava, in ni druge pravne podlage za obdelavo, če ugovarjate obdelavi, če bi bili osebni podatki nenamerno nezakonito obdelani ali če je potrebno osebne podatke izbrisati, da se izpolnijo pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za podjetje Clinres Farmacija.
Navedeno ne velja, če je obdelava potrebna (in v tolikšni meri, kolikor je potrebna) za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščenosti; za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za podjetje Clinres Farmacija, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena podjetju Clinres Farmacija, iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Glede na vašo konkretno situacijo lahko kadar koli nasprotujete obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, vključno z oblikovanjem profilov, če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali za izvajanje javne oblasti podjetja Clinres Farmacija ali če je obdelava potrebna v legitimnih interesih podjetja Clinres Farmacija ali tretje osebe. Podjetje Clinres Farmacija ne sme več obdelovati osebnih podatkov, razen če dokaže, da obstajajo prepričljivi legitimni razlogi za obdelavo, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali če jih potrebuje za vlaganje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, lahko kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za namene takega trženja, kar vključuje ustvarjanje profila v obsegu, ki je povezan s takim neposrednim trženjem.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate zahtevati in prejeti osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ki ste jih poslali v podjetje Clinres Farmacija v strukturiranem, pogosto uporabljenem digitalnem formatu, in pravico imate, da podjetje Clinres Farmacija brez prekinitve te podatke prenese drugemu upravitelju obdelave, če obdelava temelji na vaši privolitvi in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Če je tehnično izvedljivo, imate pravico do neposrednega prenosa s podjetja Clinres Farmacija na drugega vodjo obdelave in ta pravica ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih.

Pravice, vezane na avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov
Podjetje Clinres Farmacija ne izvaja avtomatiziranega oblikovanja profilov in odločanja na podlagi zbranih osebnih podatkov. Da pa boste bolje ozaveščeni, navajamo tudi to vašo pravico. Imate pravico, da se za vas ne sprejmejo odločitve, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z avtomatiziranim oblikovanjem profilov, ki povzroči pravne učinke, ki bi se nanašali na vas ali na podoben način bistveno vplivali na vas, razen če je ta odločitev potrebna za sprejetje ali izvršitev sporazuma med vami in upravljavcem obdelave podatkov, če to dovoljuje pravo Unije ali pravo države članice, ki velja za upravljavca obdelave podatkov, ali če temelji na vašem izrecnem soglasju.

Pravica do preklica privolitve
Vaša privolitev je ena od pravnih podlag za obdelavo podatkov, ki se nanašajo na vas. Pravico imate kadar koli preklicati privolitev. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov: če trdite, da vaši osebni podatki niso točni, in sicer za obdobje, ki ga potrebuje podjetje Clinres Farmacija, da preveri točnost osebnih podatkov, če je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita in ne zahtevate izbrisa, ampak zgolj omejitev obdelave, ali če podjetje Clinres Farmacija ne potrebuje več vaših osebnih podatkov, vendar je njihov obstoj potreben za izpolnitev zakonskih zahtev podjetja. Če nasprotujete obdelavi, imate pravico zahtevati omejitev obdelave za obdobje, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja Clinres Farmacija prevladajo nad vašimi razlogi za ugovor.

Dodatne informacije in kontaktni podatki
Če želite, lahko zahtevate dodatne informacije o zaščiti vaših osebnih podatkov ali pošljete zahteve v skladu z zgoraj navedenimi pravicami:
preko e-pošte, na naslov: varovanje.podatkov@clinres.si
po pošti, na naslov: Clinres Farmacija d.o.o. | Varovanje podatkov | Vilharjeva cesta 29 | SI-1000 Ljubljana
Osebno, v pisarni podjetja Clinres Farmacija na zgoraj navedenem naslovu
Poleg tega lahko obširne, točne in podrobne podatke o varstvu osebnih podatkov najdete pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (IP-RS), ki je krovni nacionalni organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov (http://www.ip-rs.si), in na spletni evropskega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (https://edps.europa.eu/).