Storitve

Klinične raziskave

Klinične raziskave

Danes se v Evropi odvijajo hitre spremembe na področju razvoja kliničnih raziskav. V državah Jugovzhodne Evrope se klinične raziskave izvajajo že desetletja, prav tako pa so v teh državah doma številni znani in svetovno priznani oblikovalci javnega mnenja na področju kliničnih raziskav.

V državah Jugovzhodne Evrope (JVE) kot so Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Slovenija in Romunija obstajajo področja, kjer še vedno lahko najdemo veliko število bolnikov, ki se še niso zdravili. Te države v svojih zakonih in drugih predpisih vključujejo dobro klinično prakso ter imajo na voljo raziskovalce z visoko stopnjo uspešnosti in motivacije za sodelovanje v kliničnih raziskavah.

Sponzorska podjetja se pogosto odločajo za izvajanje kliničnih raziskav v tej regiji, saj je doseganje predvidenega števila vključenih bolnikov relativno enostavno, izvedba kliničnih raziskav pa stroškovno učinkovita. Seveda je potrebno pri načrtovanju mednarodne multicentrične raziskave upoštevati vplive raznovrstnih kulturnih stališč, običajev, jezikov ter načinov komunikacije.

Pravno zastopanje

Storitve pravnega zastopanja so bile v Clinres Farmaciji uvedene z namenom zastopanja naročnikov, ki nimajo svojih podružnic v Evropski skupnosti.

S strani naročnika imenovani “zakoniti zastopnik” za klinična preskušanja zdravil in “pooblaščeni zastopnik” za preskušanja medicinskih pripomočkov, izpolnjuje obveze Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES.

Clinres Farmacija lahko kot “zakoniti zastopnik” predstavlja družbe z zdravili ali medicinskimi pripomočki v vseh državah članicah Evropske skupnosti, v njihovem imenu omogoča predložitve vlog evropskim regulatornim organom in etičnim komisijam ter nadzoruje klinična preskušanja.

Upravljanje s podatki in biostatistika

Clinres Farmacija sodeluje s strokovnjaki s področja statistične obdelave podatkov, pri čemer skupaj z naročnikom poišče optimalne rešitve glede upravljanja s podatki ter njihovo analizo. Upravljanje s podatki je pomemben del kliničnega preskušanja, ki mu naša ekipa že v samem začetku preskušanja posveti veliko pozornosti. Še posebej si prizadevamo k pravočasnemu reševanju odprtih vprašanj v testnih listih.

Naše storitve vključujejo:

 • vzpostavitve podatkovnih baz,
 • vzpostavitve elektronskih baz podatkov (sistemov EDC) in izvajanje treningov njihove uporabe,
 • celovito vodenje in nadzor nad projektom,
 • dvojne vnose podatkov za preskušanja, ki uporabljajo papirni testni list,
 • temeljite postopke preverjanja podatkov z ocenjevanjem kakovosti, zapiranjem odprtih vprašanj ter zaprtje podatkovnih baz.

Samostojni ustvarjeni sistemi (Stand-alone) za popolno in celovito upravljanje s podatki

Učinkovito upravljanje s kliničnimi podatki (CDM) predstavlja temelj vsakega kliničnega preskušanja. V Clinres Farmaciji je zbiranje in upravljanje s kliničnimi podatki osrednji del naših storitev.

Clinres Farmacija razpolaga z izkušeno ekipo statistikov, ki ima izkušnje z analiziranjem kliničnih podatkov za različna terapevtska področja. Najnovejše regulatorne smernice postajajo vedno bolj zahtevne, zato Clinres Farmacija pri svojem delu sodeluje z biostatistiki, ki kar najbolje razumejo današnje zahteve regulatornega okolja.

Naši izkušeni strokovnjaki nudijo naslednje storitve s področja biostatistike:

Zasnova preskušanja:

 • določitve velikosti vzorca,
 • načrte statistične analize,
 • randomizacijo produkta v preskušanju,
 • slepa ocenjevanja,
 • preglednice, risbe in sezname sistemov statistične analize,
 • podporo odboru za spremljanje podatkov o varnosti (DSMB).

Preverjanje izvedljivosti kliničnih preskušanj

Preverjanje izvedljivosti kliničnega preskušanja lahko prepreči morebitne kasnejše težave pri vključevanju bolnikov.

Clinres Farmacija je med našimi naročniki poznana kot klinična raziskovalna organizacija, ki opravi točno, pronicljivo in celovito oceno protokola ter izvedljivosti kliničnega preskušanja na ravni države.

Ponosni smo, da vzdržujemo najvišje standarde. Naše ocene izvedljivosti se uporabljajo za pripravo priporočil, na podlagi katerih se pripravljajo protokoli kliničnih preskušanj. V pomoč so tudi pri operativni izvedbi in vzpostaviti preskušanj na ravni posameznih držav.

Med postopkom preverjanja izvedljivosti izberemo raziskovalce, ki najbolj ustrezajo potrebam projekta in protokola, in delujejo v zasebni ali skupinski praksi in v akademskih zdravstvenih centrih. Z raziskovalci vzdržujemo dolgoročne odnose. Naša obsežna lastna baza izkušenih zdravstvenih strokovnjakov nam pomaga hitro določiti pravega raziskovalca, ki je sposoben opravljati naročnikovo klinično preskušanje. Pri izboru uporabljamo tudi komercialne baze podatkov raziskovalcev, ki so povezane z organizacijami zdravstvenega varstva. Upoštevamo tudi svoje predhodne izkušnje z raziskovalnimi centri in priporočila naročnika.

Dolgoročno partnerstvo Clinres Farmacije in raziskovalnih centrov zagotavlja natančen monitoring in vso podporo raziskovalnim centrom med preskušanjem. Za izboljšanje sodelovanja raziskovalnega centra pa zagotavljamo tudi stalno usposabljanje osebja raziskovalnega centra.

Podatki o izvedljivosti kliničnega preskušanja, zbrani med postopkom ocenjevanja, se analizirajo, povzamejo in grafično prikažejo v dokumentu Povzetek ocene izvedljivosti. Ta naročniku pomaga pri optimizaciji izvedbe kliničnega preskušanja. Na osnovi rezultatov izvedljivosti Clinres Farmacija pripravi svoje predloge in priporočila glede sodelovanja posameznih držav in raziskovalnih centrov.

Naša običajna praksa predvideva izvajanje preverjanja izvedljivosti kliničnih preskušanj, pri katerem informacije o naročnikih in raziskovanih proizvodih ostanejo zaupne narave tudi za kontaktirane raziskovalne centre. Sporazum o varovanju zaupnosti podatkov zato v tej fazi običajno ni zahtevan, kar pospeši začetne postopke pri izvajanju kliničnih preskušanj.

Vsa vprašanja in pomisleki, ki jih Clinres Farmacija prejme s strani raziskovalcev na raziskovalnih centrih, se vključijo v Povzetek ocene izvedljivosti kliničnega preskušanja.

Monitoriranje kliničnih preskušanj

Clinres Farmacija se lahko pohvali z dolgoletnimi izkušnjami z izvajanjem in monitoriranjem kliničnih preskušanj. Usposobljeni sodelavci s področja kliničnih raziskav temeljito spremljajo lokalno in mednarodno zakonodajo in redno opravljajo izobraževanja na področju dobre klinične prakse. Clinres Farmacija na podlagi naštetega zagotavlja učinkovito in uspešno upravljanje z raziskovalnimi centri.

Naši sodelavci s področja kliničnih raziskav lahko izvedejo vse vrste obiskov, pregledajo regulatorne dokumente, izvedejo usposabljanja raziskovalcev, rešujejo vprašanja in pripravijo načrt popravkov in preventivnih ukrepov.

Clinres Farmacija je sprejela interno pravilo, da vsako ugotovljeno težavo na raziskovalnem centru uredi v sedmih dneh.

Clinres Farmacija verjame, da ustrezno usposobljeni sodelavci za klinične raziskave, ki prihajajo z različnih znanstvenih in strokovnih področij, tvorijo osnovo vsakega uspešnega preskušanja. Naša predana ekipa ima več kot PET let izkušenj spremljanjem kliničnih preskušanj.

V Clines Farmaciji sta zvestoba in dolgoročna pripradnost podjetju s strani zaposlenih sodelavcev na visoki ravni, kar se odraža tudi v našem uspešnem in dolgoletnem sodelovanju z raziskovalnimi centri in gradnji dolgoročnih odnosov z raziskovalnim osebjem.

Kakovost naših storitev monitoriranja kliničnih preskušanj je na visoki ravni. Naši sodelavci za klinične raziskave se udeležujejo različnih izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj, s čimer zagotavljamo skladnost izvajanja kliničnih preskušanj z veljavnimi zakoni, uredbami in smernicami po vsem svetu.

Delo sodelavcev za klinične raziskave poteka v prostorih Clinres Farmacije, kar omogoča boljše medsebojno sodelovanje med sodelavci in uspešno komunikacijo tudi z ostalimi oddelki v podjetju.

Aktiviranje raziskovalnega centra

Clinres Farmacija ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem začetnih postopkov kliničnih preskušanj na raziskovalnih centrih. Običajne aktivnosti v t. i. procesu aktivacije raziskovalnega centra zajemajo ureditev pogodbenih razmerij med sponzorjem, raziskovalnimi centri in raziskovalci ter pridobivanje temeljne študijske dokumentacije z raziskovalnih centrov.

 

Pogodbena pogajanja

V procesu priprave pogodbenih razmerij med naročnikom, raziskovalnimi centri in raziskovalci vam Clinres Farmacija ponudi lastne osnutke pogodb ali pa uporabi osnutke, ki ji jih posreduje naročnik kliničnega preskušanja. Prednost uporabe lastnih osnutkov je v poenostavljenem pregledu in skrajšanju časa od odobritve kliničnega preskušanja do podpisa pogodbe med raziskovalnim centrom in naročnikom. Naše izkušeno osebje naročniku svetuje pri sestavi finančnega proračuna pogodbe, pri porazdelitvi izplačil med raziskovalce in raziskovalne centre in pri različnih možnostih glede izvedbe plačil. Poskrbimo, da so razmerja med pogodbenimi strankami jasna, kar v nadeljevanju pomembno prispeva k motivaciji raziskovalcev za opravljanje kakovostnega raziskovalnega dela.

Proračun posameznega raziskovalnega centra razvijemo na osnovi protokola preskušanja in odobritve finančnih sredstev s strani naročnika preskušanja. V sodelovanju z vodstvom projekta raziskovalcem in raziskovalnim centrom omogočimo pravočasna in točna izplačila, hkrati pa tako naročniku kot raziskovalcem zagotavljamo celovito in kakovostno storitev. Proračun preskušanja vodimo v naši bazi podatkov, s pomočjo katere ves čas trajanja preskušanja celovito spremljamo izplačila, ki vedno temeljijo na izvedenih storitvah oziroma opravljenih obiskih bolnika. Poročilo o opravljenem delu je priloženo k vsakemu plačilu, ki se izplača posameznemu raziskovalnemu centru oziroma raziskovalcu.

 

Zbiranje temeljne dokumentacije za izvedbo preskušanja

Clinres Farmacija ima z raziskovalnimi centri vzpostavljene dobre odnose, kar pripomore k hitremu zbiranju specifičnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti pristojnim regulatornim organom in Komisiji RS za medicinsko etiko.

Dokumentacijo lahko zberemo v približno enem tednu od pričetka zbiranja. Naša dodatna prednost so vnaprej pripravljene osnutke zahtevanih dokumentov, ki so s strani pristojnih inštitucij dobro sprejete, prepoznavne in ne zahtevajo dodatnega pregleda ter pozornosti s strani uprave bolnišnice in raziskovalcev.

Upravljanje raziskovalnih centrov

Naše izkušnje z upravljanjem kliničnih preskušanj vodijo do najboljših praks in kazalnikov uspešnosti, kar nam omogoča učinkovito in uspešno monitoriranje preskušanj na raziskovalnih centrih.

Naša strategija pri upravljanju raziskovalnih centrov je vzpostavljanje neprestanega stika s centri, s katerimi tako vzdržujemo zaupanja vredno partnerstvo. S tem zmanjšujemo tveganje za pojav napak pri izvajanju kliničnih preskušanj, hkrati pa zberemo dragocene povratne informacije, ki so ključnega pomena za naše zveste naročnike.

Vodenje mednarodnih projektov

Uspešno projektno vodenje kliničnih preskušanj je eden najpomembnejših dejavnikov za uspešen začetek, izvajanje in zaključek kliničnega preskušanja.

Na podlagi posebne zahteve naročnika kliničnega preskušanja vam v Clinres Farmaciji lahko ponudimo profesionalnega in izkušenega vodjo projekta kliničnega preskušanja, ki nadzoruje delo sodelavcev ter ima pregled nad celotno izvedbo kliničnega preskušanja. Naročnik na vodjo projekta naslavlja vsa vprašanja v zvezi s preskušanjem. Vodja projekta tako predstavlja ključno osebo za stike med naročnikom in izvajalcem preskušanja.

Vloga za klinično preskušanje

Regulatorna pravila za izvajanje kliničnih preskušanj so v regiji Jugovzhodne Evrope kompleksna in se od države do države razlikujejo.

Ko naročnik Clinres Farmaciji zaupa izpeljavo projekta priglasitve (in monitoringa) kliničnega preskušanja, se za projekt imenuje ekipa, ki jo sestavljajo osebe z večletnimi izkušnjami. Le-te so naši zaposleni pridobili v času študija in z večletnim delom v farmacevtskih družbah, akademskih institucijah in kliničnih raziskovalnih organizacijah.

Našo ekipo sestavljajo strokovnjak za regulatorne storitve, koordinator za sklepanje pogodb z raziskovalnimi centri, vodja projekta, več sodelavcev za monitoring in asistent projekta.

Naše skupne izkušnje pokrivajo vsa glavna terapevtska področja preskušanj in razvoja. Ekipa za regulatorne storitve pozna zahteve, ki jih je potrebno izpolniti za uspešno priglasitev kliničnega preskušanja. S tem pomembno prispeva k skrajšanju časa trajanja pri začetnih postopkih priglasitve kliničega preskušanja.

Clinres Farmacija je vseskozi seznanjena z najnovejšimi direktivami Evropske skupnosti o kliničnih preskušanjih in spremlja tudi vse lokalne spremembe predpisov za izvedbo kliničnih preskušanj.

Storitve, ki jih nudimo, vključujejo:

 • Predložitev vloge za izvedbo kliničnega preskušanja pristojnim organom;
 • Organizacijo logistike za študijski material, vključno s pridobitvijo uvoznega in izvoznega dovoljenja;
 • Organizacijo lokalnega zavarovalnega kritja.

Zasnova testnega lista v papirni ali elektronski obliki (CRF ali eCRF)

Testni list

Testni list (CRF) predstavlja najpomembnejše orodje za zbiranje podatkov v kliničnem preskušanju. Zajema vse med preskušanjem zbrane podatke vključenih bolnikov, ki so bili predvideni po protokolu. Ekipa Clinres Farmacije, ki je odgovorna za zasnovo tovrstnega obrazca razume, da napake pri njegovi zasnovi lahko pomenijo dodaten strošek zaradi ponovnega dela in lahko ogrozijo veljavnost že zbranih podatkov.

Naši strokovnjaki oblikujejo obrazce CRF in/ali eCRF za številna terapevtska področja vseh faz kliničnih preskušanj. Zasnova tovrstnih obrazcev je zahtevno timsko delo, pri katerem Clinres Farmacija vključi svoje strokovnjake za računalniško programiranje, ekipo za prepoznavanje zahtev protokola preskušanja, glavnega raziskovalca, dobrega poznavalca terapevtskega področja, in osebe za upravljanje s podatki ter statistično obdelavo pridobljenih podatkov.

Svojim naročnikom nudimo natis podatkov, pri čemer lahko izbirajo med različnimi tipi papirja, slogi oblikovanja, izbori različnih map in poljubnimi oblikovalskimi storitvami.

Priprava zaključnih poročil kliničnih preskušanj

Zaključna poročila kliničnih preskušanj se pripravljajo na osnovi biostatističnih poročil. Pisci zaključnih poročil nudijo podporo našim naročnikom na vseh stopnjah procesa razvoja zdravila.

Pisci poročil se pri pripravi poročila osredotočajo na pravilno interpretacijo podatkov biostatistične analize. Poročila vsebujejo interpretacije podatkov iz bolnikovih dnevnikov in vprašalnikov, podatkov, navedenih v protokolu kliničnega preskušanja in brošure o produktu, podatke iz sporočil raziskovalnemu osebju ter letnih in rednih posodobljenih poročil o varnosti zdravila.

Pisci poročil poznajo terapevtsko področje, za katerega pripravljajo poročila, poznajo znanstvenoraziskovalni pristop pisanja tovrstnih dokumentov in imajo ustrezne izkušnje z mednarodnih smernicami ter lokalno regulativo.

Prevajalske storitve in lingvistične validacije dokumentov

V Clinres Farmaciji vam s svojo izkušeno ekipo strokovnjakov zagotovimo pravilne in natančne prevode strokovne medicinske dokumentacije.

Še posebej pomembna je natančnost prevodov pri kliničnih preskušanjih, ki jih Clinres Farmacija izvaja v imenu mednarodnih farmacevtskih ali biotehnoloških družb. Pravilnost in natančnost prevodov medicinske dokumentacije sta še posebej pomembni, kadar želimo pravilno in, predvsem v skladu z medanarodnimi klasifikacijami in standardi, prikazati zbrane podatke mednarodnih multicentričnih kliničnih preskušanj.

Zanesljivi in jasni komunikacijski postopki med naročnikom, raziskovalcem in bolnikom niso potrebni zgolj zaradi pravilne izvedbe procesa prejema bolnikovega prostovoljnega soglasja za sodelovanje v kliničnem preskušanju, ampak zagotavljajo, da se med bolnikom in raziskovalcem vzpostavi zaupanje ki pomembno prispeva k bolnikovi motivaciji za udeležbo v kliničnem preskušanju.

V Clinres Farmaciji vam lahko pripravimo tudi lingvistične validacije tujejezične standardizirane medicinske dokumentacije, ki se pri kliničnih preskušanjih običjno uporablja v obliki ocenjevalnih lestvic, vprašalnikov ali bolnikovih dnevnikov. Ker te dokumente izpolnjujejo bolniki, morajo biti na ustreznen način prevedeni in validirani v skladu z ustreznimi postopki in standardi.

V procesu lingvistične validacije tujejezičnega dokumenta uredimo prevode, validacije prevodov, posvete s strokovnjaki z ustreznega področja, harmonizacije rezultatov, povratne prevode ter zaključna kognitivna poročila. Pri tem sodelujemo tako s slovenskimi kot tujimi strokovnjaki oziroma družbami, ki lahko na zahtevo naročnika validirane vprašalnike tudi potrdijo.

Zagotavljanje funkcionalne storitve (FSP)

Clinres Farmacija nudi svojim naročnikom celovite rešitve zagotavljanja potreb po kadrih, od začasne zagotovitve usposobljenih posameznikov oziroma ekip do celotnega delovanja našega oddelka v vašem imenu.

Modeli zagotavljanja funkcionalne storitve (FSP) vam lahko nudijo kadrovske rešitve v različnih fazah vaših programov kliničnih preskušanj:

 • začetek preskušanja,
 • vloge za klinično preskušanje,
 • biostatistika,
 • zaključna poročila kliničnih preskušanj,
 • urejanje podatkov,
 • farmakovigilanca.

Clinres Farmacija že od leta 2004 ponuja fleksibilne kadrovske rešitve za nekatere od 10 najvidnejših farmacevtskih in biotehnoloških družb. Naše vodstvo na svojih rednih sestankih preverja uspešnost poslovanja in doslednega izvajanja naših storitev. Poročila, ki zajemajo celoten razpon delovanja, se vodstvu zagotavljajo mesečno.

Clinres Farmacija nudi dva glavna modela zagotavljanja funkcionalnih storitev:

 • zagotavljanje kadrov po metodi “ad-hoc”,
 • za zapolnitev nepričakovane kardovske vrzeli oziroma povečanega obsega dela pri naročniku lahko Clinres Farmacija ponudi svoje usposobljeno osebje za obdobja enega tedna do enega leta ali, glede na potrebe naročnika, tudi za daljša časovna obdobja.

V primeru, da naročnik potrebuje vzpostavitev celotnega delovanja določenega oddelka, vam Clinres Farmacija pomaga razviti strokovno podkovano ekipo, ki jo potrebujete za izvajanje svojh aktivnosti.